VEDTEKTER

Vedtekter for Romerike Bugg Dansseklubb (RBD), stiftet 06.2003.
Vedtekter den 02. 2004 med senere endringer, senest av 09.2008. Godkjent av Idrettsstyret november 2008. RBD er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komit og er underlagt dets lovverk ajourført per 1. januar 2008.

1 Formål
RBDs formål er drive dans og tilhørende aktiviteter organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komit. Arbeidet skal preges av frivilighet, demokrati, lojalitet
og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, felleskap,
helse og ærlighet.

2 Organisasjonen
RBD er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets, Jf. NIFs lov 2-2, 2-15 og 10-5.
Myndighet er delegert, jf. delegasjonsreglement. Navnet trer i kraft fra 1. 1. 2008.
RBD er medlem av Norges Danseforbund. RBD hører hjemme i Sørum Kommune, og er
medlem av Akershus idrettsråd. RBD er selveiende og frittstende med utelukkende personlige medlemmer. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2,10,11,12,13 og 14 gjelder RBD uavhengig av hva som måtte stå i RBD egen lov.

3 Medlemmer
Alle som aksepterer RBD og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser
kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt RBD lover og betemmelser. En kan ikke tas opp som medlem uten at komiske forpliktelser til andre organsiasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemsskap i RBD er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. RBD plikter fire elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltagelse i lagets aktivitetstilbud.

5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov 2- 9. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
Personlige medlemmer betyr at RBD ikke har anledning til å opprere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap.
Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innfres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Når det står 'kan bli tatt opp som medlem' innebærer dette at ingen har krav på å blir medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse har RBD rett til å avslå en opptaksøsknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for Idrettsstyret inne 14 dager etter at rekomandert melding er sendt berørte parter. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbare og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i RBD. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra RBD side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
For refusjon av avgifter og godtgjrelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjenest, som påføres vedkommende i utfrelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal framgå av budsjett og regnskap.

7 Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøtet / ting, samt medlemmer til styret, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater / representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal vre minst to representanter fra hvert kjønn i styret, råd og utvalg mv. Med mer enn tre medlemmer. I styret, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamelemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.


8 Innhabilitet
For innhabilitet gjelder NIFs lov 2-4.
Lov for Norges idrettsforbund og olumpiske og paraolympisk komite 85.

9 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

10 årsmøte
RBD øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar mned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel , direkte til medlemmer og / eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle RBD medlemmer har adgang til årsmtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og / eller media til være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På årsmtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt / kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles nr 2/3 av de stemmeberettigede
på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

11 Ledelse av årsmøte
Årsmtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av idrettslaget.
Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmtet.

12 årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forreningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til underskrive protokollen.
4. Årsmelding, herunder eventuelle gruppersmeldinger.
5. Regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta RBD budsjett.
10. Valg:
a) Leder og nestleder
b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtetvedtatt og organisasjonsplan, jf. 12 pkt.9.
d) 2 revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. f) Valgkomit med leder og 2 medlmmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov 2-11.

13 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak, for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mere enn ett forslag eller det fremems krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foresltte kandidater fres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmen ansees som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mere enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. For å være gyldig må valg være gjennomføre i henhold til NIFs lov 2-4 og 2-5. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang ansees de valgt som har fått mere enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de varige kandidater og etter denne avstemmingen ansees de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

14 Ekstraordinært årsmøte
Eksstraordinrt årsmøte i RBD innkalles av RBD styre med minst 14 dagers varsel etter;
a) Vedtak på årsmøte i RBD.
b) Vedtak i styret i RBD.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av RBD medlemmer.
d) Krav etter vedtak i overordnet organsiasjonsledd: NIF eller idrettskrets. Ekstraordinært årsmøte i RBD skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

15 Styret
RBD ledes og forpliktes av styret, som er RBD høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Påse at RBD midler brukes og forvaltes på en forsiktig møte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet / ting eller overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at RBD har en tilfredstillende organisering av regnskaps - og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig konomistyring.
3. Oppnevne etter behov komiteeer / utvalg / personer for spesieller oppgaver og utarbeide mandat / instruks for disse.
4. Representere RBD utad.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemene
forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede.Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

16 Valgkomiteen
RBD skal ha valgkomit som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i RBD, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag legge fram innstilling på kandidater på alle verig tillitsverv som skal velges på årsmøtet. RBD kan organiseres med grupper og / eller avdelinger.
RBD årsmøte bestemmer opprettelse av grupper / avdelinger, og hvordan disse skal oganiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med rlig behandling av RBD organisasjonsplan. For grupper / avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget og grupper / avdelinger kan ikke inng avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.

17 Lovendring
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i RBD etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjenens av Idrettsstyre, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Denne høyeste myndighet kan ikke, hverken helt eller delvis, delegeres til andre oganer / personer innen RBD (dette kan sledes ikke lovfestes at et 'representantskap' eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak)

18 Opplsning
Opplsning av RBD kan bare behandles på ordinœrt årsmøte. Blir opplsning vedtatt med
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinrt årsmøte 3 måneder senere. For at opplsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle opplsning eller annet opphør av RBD tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av styret.
Ved konkurs ansees organisasjonsleddet som oppløst og mister så ledes sitt medlemsskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

Nyheter

Dansekveld:
10 oktober

Holidays fest:
15 oktober

Bugg på Facebook

Bli medlem i
Romerike Bugg's
facebook gruppe

GRASROTANDELEN

Støtt Romerike Bugg
danseklubb når du
spiller Lotto, tipping
eller Joker.
Organisasjonsnr. er
9937 355 66