VEDTEKTER

Vedtekter for Romerike Bugg Dansseklubb (RBD), stiftet 06.2003. Vedtekter den 02. 2004 med senere endringer, senest av 09.2008. Godkjent av Idrettsstyret november 2008. RBD er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komit og er underlagt dets lovverk ajourført per 1. januar 2008. Oppdatert pr. 13.02.2017 etter utmelding fra Danseforbundet.

§1 Navn
Klubbens navn er Romerike Bugg Danseklubb.

§2 Formål
Å spre danseglede, og fremme buggen som dansegren i Norge og bygge opp et bugg miljø på Romerike.

§3 Organisatorisk tilknytning
Romerike Bugg Danseklubb er en selvstendig og uavhengig klubb uten tilslutning til andre organisasjoner.

§4 Medlemmer
Alle kan delta når kursavgift er betalt. Alle deltagere er da valgbare til tillittsverv. Kursdeltagere i klubben er selv ansvarlig for å være forsikret.

§ 5Stemmerett og valgbarhet
Alle kursdeltagere har stemmerett, etter at kursavgift er betalt.

§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet er øverste myndighet i klubben og avholdes i løpet av februar hvert år. Styret innkaller til årsmøte med minst 1 mnd. varsel, direkte til deltagerne eller på kurskveldene. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøte. Alle Romerike Bugg Danseklubbs deltagere har adgang til årsmøte.

Årsmøtet skal:
Velge møteleder og referent
Godkjenne innkalling og dagsorden
Legge fram årsmelding
Behandle revidert regnskap
Behandle innkomne forslag
Fastsette kursavgift
Vedta budsjettforslag og markedsplan
Velge styre (leder, nestleder, kasserer, sekretær)
Velge arbeidskomite
Velge revisor
Velge valgkomité
Årsmøte ledes av styreleder inntill dirigent er valgt, deretter ledes årsmøte av valgte møteleder.
Årsmøtet kan endre vedtektene med minst 2/3 flertall. Øvrige vedtak fattes med alminnelig flertall.
Ekstraordinærtårsmøte skal avholdes hvis styret eller 1/3 av medlemmene skriftlig ønsker det.

Stemmegivning på årsmøte:
Et vedtak er gyldig ved flertall av de avgitte stemmer. Ved flere enn 1 forslag på kandidat på valg og det fremmes krav om det, skal valg foregå skriftlig. Om en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de gitte stemmene, foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan kalle inn til dette når minst en 1/3 av deltagerne krever det. Innkalling skal være med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 8 Styret
Styret består av 3-4 medlemmer: leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. Styrets leder velges for ett år av gangen, de resterende deltagerne velges for 2 år av gangen. Styrets skal: Sende ut årsmøteinnkalling med saksliste Koordinere og tilrettelegge driften av klubben i samsvar med vedtektene, årsmøtevedtak og medlemmenes ønsker. Innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov. Administrere og føre kontroll med klubbens økonomi og materiell Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er tilstede. Det føres referat fra styremøtene.

§ 9 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 1 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben, tilfaller lagets eiendeler og verdier lignende virksomhet eller formål godkjent av årsmøtet

Nyheter

Dansekveld:


Holidays fest:


Bugg på Facebook

Bli medlem i
Romerike Bugg's
facebook gruppe

GRASROTANDELEN

Støtt Romerike Bugg
danseklubb når du
spiller Lotto, tipping
eller Joker.
Organisasjonsnr. er
9937 355 66